INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU

DANYCH OSOBOWYCH

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

 

 1. Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom dla Chłopców” w Częstochowie, ul. Kubiny 2/4, 42-226 Częstochowa,
  gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie
  i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczego „Dom dla Chłopców” w Częstochowie.
 3. Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom dla Chłopców” w Częstochowie, co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionymi lub właściwymi do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw,
  a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6. Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom dla Chłopców” w Częstochowie, nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
 7. W przypadku wątpliwości z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora Danych Osobowych z prośbą o udzielenie informacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom Ośrodka. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.
Administrator Danych Osobowych: Specjalny Ośrodek Wychowawczy “Dom dla Chłopców’, ul. bp. T. Kubiny 2/4, 42-200 Częstochowa, tel. 34 324 70 08, mail: biuro@sowdom.pl
Inspektor Ochrony DanychIOD@sowdom.pl